" วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ยินดีต้อนรับทุกท่าน "
                   

     
 

แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง
แผน 5 ปี (2559-2563)

ยุทธศาสตร์
ปีที่ 1(พ.ศ. 2559)
ปีที่ 2(พ.ศ. 2560)
ปีที่ 3(พ.ศ. 2561)
ปีที่ 4(พ.ศ. 2562)
ปีที่ 5(พ.ศ. 2563)
หมายเหตุ
1.จัดทำโครงการแผนการผลิต
จัดหาตลาด เพิ่มขึ้นจำนวน 10 % เพื่อกำหนดจำนวนการผลิต
จัดหาตลาด เพิ่มขึ้นจำนวน 10 % เพื่อกำหนดจำนวนการผลิต
จัดหาตลาด เพิ่มขึ้นจำนวน 10 % เพื่อกำหนดจำนวนการผลิต
จัดหาตลาด เพิ่มขึ้นจำนวน 10 % เพื่อกำหนดจำนวนการผลิต
จัดหาตลาด เพิ่มขึ้นจำนวน 10 % เพื่อกำหนดจำนวนการผลิต
จัดหาตลาด เพิ่มขึ้นปีละ 10 % เพื่อกำหนดจำนวนการผลิต
2.การขึ้นทะเบียนพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร
1.ขึ้นทะเบียนพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ในเขตตำบลบ้านผึ้งจำนวน 40 ราย 2. สร้างเครือข่ายจำนวน 5 กลุ่ม
1.ขึ้นทะเบียนพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ในเขตตำบลบ้านผึ้งจำนวน 20 ราย 2. สร้างเครือข่ายจำนวน 5 กลุ่ม
1.ขึ้นทะเบียนพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ในเขตตำบลบ้านผึ้งจำนวน 30 ราย 2. สร้างเครือข่ายจำนวน 5 กลุ่ม
1.ขึ้นทะเบียนพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ในเขตตำบลบ้านผึ้งจำนวน 40 ราย 2. สร้างเครือข่ายจำนวน 5 กลุ่ม
1.ขึ้นทะเบียนพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ในเขตตำบลบ้านผึ้งจำนวน 50 ราย 2. สร้างเครือข่ายจำนวน 5 กลุ่ม
3.การเก็บรักษา/การแปรรูปและการบรรจุ
เสนอสร้างโรงเก็บรักษาข้าวที่มาตรฐาน
สร้างโรงเก็บรักษาข้าวที่มาตรฐาน
เพิ่มการผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเช่นข้าวเคลือบ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
4.การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณท์
1.การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ( brochure )
2.การออกร้านแสดงสินค้า (Road show)
3. การจัดทำเว็บไซด์ (Website)
การออกร้านแสดงสินค้า (Road show)
จำนวน 25 ครั้ง
การออกร้านแสดงสินค้า (Road show)
จำนวน 30 ครั้ง
การออกร้านแสดงสินค้า (Road show)
จำนวน 35 ครั้ง
การออกร้านแสดงสินค้า (Road show)
จำนวน 40 ครั้ง
5.การจำหน่ายผลิตภัณท์
- ผ่านตัวแทนจำหน่าย 5 ราย -ร้านสะดวกซื้อ 10แห่ง -ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 5 แห่ง -ห้างร้าน 5 แห่ง -OTOP 2 แห่ง
- ผ่านตัวแทนจำหน่าย 10 ราย -ร้านสะดวกซื้อ 10แห่ง -ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 10 แห่ง -ห้างร้าน 10 แห่ง -OTOP 5 แห่ง
- ผ่านตัวแทนจำหน่าย 15 ราย -ร้านสะดวกซื้อ 15แห่ง -ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 15 แห่ง -ห้างร้าน 15 แห่ง -OTOP 10 แห่ง
- ผ่านตัวแทนจำหน่าย 25 ราย -ร้านสะดวกซื้อ 35 แห่ง -ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 25 แห่ง -ห้างร้าน 25 แห่ง -OTOP 15 แห่ง -จัดหาตลาดต่างประเทศ 2 แห่ง
- ผ่านตัวแทนจำหน่าย 35 ราย -ร้านสะดวกซื้อ 45 แห่ง -ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 35 แห่ง -ห้างร้าน 35 แห่ง -OTOP 25 แห่ง -จัดหาตลาดต่างประเทศ 4 แห่ง
- ผ่านตัวแทนจำหน่าย 45 ราย -ร้านสะดวกซื้อ 55 แห่ง -ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 45 แห่ง -ห้างร้าน 45 แห่ง -OTOP 30 แห่ง -จัดหาตลาดต่างประเทศ 5 แห่ง
6.การพัฒนาและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานโดย BCS, USDA,Bioagri Certificate และอื่น ๆ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว
 
 
 

สอบถามสินค้า-ติดต่อเรา

 Copyright ? 2015 khaowsook.com. All rights reserved
พัฒนาโดย admin@khaowsook.com ,khaowsook@gmail.com